KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Administratorem Państwa danych osobowych jest Art-Gomil Aleksander Kuczewski z siedzibą w Olszewnicy Starej przy ul. Jałowcowej 26, 05-123 Olszewnica Stara, adres e-mail: aleksander.kuczewski@art-gomil.pl, adres strony internetowej: http://www.art-gomil.pl , NIP: 9512163509, REGON:  140274909

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, macie Państwo zatem kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujecie.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu, opcjonalnie nr NIP, adresu e-mail, oraz numeru telefonu.

Jakie są cele i podstawy przetwarzania

Podane przez Państwo dane osobowe w, dokumencie zamówienia, umieszczone na rachunku, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Państwa zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia oraz spełnieniem wymogów przepisów podatkowo-finansowych. Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa.

Postawą prawną jest:

  • art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przesłanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Państwa zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących księgowości.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzystają Państwo z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Państwa dane zostaną po tym okresie zamazane.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

W zależności od przypadku możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Państwa danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

  • dostawcy usług informatycznych;
  • biuro usług księgowych.

Jak chronimy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie ze standardami branżowymi.

Przechowujemy Państwa dane osobowe na bezpiecznych serwerach.

Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony Państwa danych osobowych, pragniemy zauważyć, że przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

Jakie są Państwa Prawa

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Możecie Państwo:

  • żądać dostępu do swoich danych;
  • żądać poprawienia wszelkich błędów w naszych plikach;
  • wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • żądać usunięcia Państwa danych osobowych;
  • żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych.

Możecie Państwo również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, możecie Państwo skontaktować się z nami, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.